Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

Dhammada News: ขอเชิญฟังธรรม งาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ “ฟ้าสางที่กลางอุโมงค์”


.

กำหนดการ โครงการอาจาริยบูชา วาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ “ฟ้าสางที่กลางอุโมงค์”

.

วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

.

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน / รับสื่อธรรมะที่ระลึก

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด

- ประธานกล่าวต้อนรับ โดย พระครูสุคันธศีล เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

- โอวาทกล่าวเปิดงาน อาจาริยบูชา วาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ สาส์นจาก พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

.

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. กล่าวแนะนำองค์ปาฐก โดย ดร.ส่งเสริม แสงทอง : คณะพุทธนิคม

ปาฐกถาธรรม : หัวข้อ “ปฏิปทาหลวงพ่อปัญญากับพุทธศาสนาไทยในอนาคต” โดย พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ) : วัดอมรวดี ประเทศอังกฤษ

.

๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล / ร่วมรับประทานอาหาร

สนทนา – ดนตรี – เวทีธรรม โดย พระครูสังฆกิจพิมล (สุรศักดิ์ สุรญาโณ) : วัดชลประทานรังสฤษฏ์ และ คณะจีวัน

.

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. อ่านบทกวี

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กล่าวแนะนำองค์ปาฐก โดย พระอาจารย์มหาพิภพ จนฺทสิริ (ป.ธ.๙) : วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

ปาฐกถาธรรม : หัวข้อ “งานสร้างสัมมาทิฏฐิในสังคมพุทธร่วมสมัย” โดย พระราชปฏิภาณโสภณ (มาณพ ติกฺขาโณ ป.ธ.๙) : วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

.

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เสวนาธรรม : หัวข้อ “ ตรีกัลยาณมิตร ศิษย์สหาย” (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ, ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ, เจ้าชื่น สิโรรส)

นำเสวนา โดย - พระอาจารย์สิงห์ทอง เขมิโย : สวนโมกขพลาราม - ดร.ส่งเสริม แสงทอง : คณะพุทธนิคม ดำเนินการเสวนา - คุณประสาน อิงคนันท์ : รายการคนค้นตน

.

๑๖.๐๐ น. กล่าวสรุปกิจกรรม วันแรก โดย พระประสิทธิ์ วิสุทฺธิสาโร : วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

.

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

ณ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

.

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน / รับสื่อธรรมะที่ระลึก

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ธรรมคีตา

.

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. กล่าวแนะนำองค์ปาฐก โดย อาจารย์ทัศนีย์ สุวานิชวงศ์ : บ้านสวนพันดาว เชียงใหม่

ปาฐกถาธรรม : หัวข้อ “๕ ดีนี้ มีในตน” โดย อาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม : ชมรมเพื่อนคุณธรรม

.

๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล / ร่วมรับประทานอาหาร

ชมวีดิทัศน์ทามือ โดย พระนิสิต มจร. เชียงใหม่

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. อ่านบทกวี

.

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. กล่าวแนะนำองค์ปาฐก โดย แพทย์หญิงดุลยา ไชยเศรษฐ : ชมรมสารธรรมล้านนา

ปาฐกถาธรรม : หัวข้อ “น สิยา โลกวฑฺฒโน – อย่าเป็นคนรกโลก” โดย พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช : สำนักสงฆ์สวนสันติธรรม

.

๑๕.๐๐ น. ปาฐกถาปิดโครงการฯ โดย พระอธิป อธิปญฺโญ : วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)

>>> ดาวน์โหลดหมายกำหนดการณ์ PDF <<<

>>> แผนที่วัดอุโมงค์ <<<

>>> ประวัติวัดอุโมงค์ <<<

http://www.watumong.org/

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 135 times, 1 visits today)

Comments are closed.