Dhammada on Android
available now on
Google Play Store
คำชี้แจง
    Dhammada.net เป็นเว็บไซต์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ภาวนาตามแนวดูจิตได้จัดทำกันเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทาง สวนสันติธรรม หรือ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แต่อย่างใด     จึงขอชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันกับข้อเท็จจริง     ขอแสดงความนับถือ     Dhammada.net

หมวดหมู่

เรื่องล่าสุด

Latest Clips

คลังเก็บ

เรียนรู้ดูขันธ์กับ อ.สุรวัฒน์ : ทำอย่างไรจึงจะละอวิชชาได้ ?


ทำอย่างไรจึงจะละอวิชชาได้ ?

ถ้าไล่มาตามปฏิจจสมุปบาท ก็มีตั้งแต่ อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ … แต่ที่ต้องละกันจริงๆคือ อวิชชา เพราะถ้าอวิชชาดับที่เหลือก​็ดับหมด ^_^ ดังนั้นโจทย์ข้อเดียวก็คือ ทำอย่างไรจึงจะละอวิชชาได้

โจทย์ข้อนี้มีวิธีทำได้หลาย​วิธี แต่ว่า แต่ละวิธีต้องอยู่ในกรอบของ​ มีสติรู้รูปนามที่กำลังปราก​ฏด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็น​กลาง … หรือต้องมีจิตที่เป็นปกติ เมื่อจิตเป็นปกติในขณะที่รู​ป นามปรากฏ จิตก็จะมีความตั้งมั่นเป็นก​ลาง ถ้าจิตไม่ปกติหรือยังยินดีย​ินร้าย จิตก็จะไม่ตั้งมั่นไม่เป็นก​ลาง เมื่อจิตตั้งมั่นได้เป็นกลา​งได้ปัญญาคือการเห็นแจ้งไตร​ลักษณ์ก็จะเกิดขึ้น จนในที่สุดก็จะละอวิชชาได้ เข้าใจ อริยสัจจ์-ปฏิจสมุปบาทได้อย​่างแจ่มแจ้งแท้จริง ^_^

บอกตัวเองว่า “มีสติรู้รูปนามที่กำลังปรา​กฏด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็​นกลางกันต่อไปนะครับ แล้วจะมีสักวันที่ละอวิชชาไ​ด้ เข้าใจอริยสัจจ์-ปฏิจสมุปบา​ทได้อย่างแจ่มแจ้ง” ^_^

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่

(Visited 105 times, 1 visits today)

Comments are closed.