หลวงพ่อปราโมทย์
600219B
600219A
600218B
600218A
600212B