หลวงพ่อปราโมทย์
600430B
600430A
600429B
600429A
600423B