dhammada.net | สันติธรรม | กระดานข่าววิมุตติ | รู้-ตื่น-เบิกบานระหว่างวัน | นับหนึ่ง | แค่ดูก็รู้แจ้ง | เคล็ดวิชาดูจิต | wimutti.net

วันวานที่สนทนาประสาเพื่อน
(คัดลอกมาเฉพาะคำสนทนาของ อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา)


เลือกข้อความสนทนาเก่า>>