หลวงพ่อปราโมทย์
610529C
610529B
610529A
610527B
610527A