กลับสู่หน้าหลัก

นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา

โดยคุณ สันตินันท์  วัน เสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2542 21:36:58

นโม วิมุตฺตานํ   นโม วิมุตฺติยา
ขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว
ขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้ว


ผมอัญเชิญพระปริตต์คาถา 2 วรรคนี้ขึ้นมาตั้งเป็นกระทู้ของขวัญ
เพื่อเป็นเครื่องอนุโมทนาแด่คุณพัลวันที่สร้าง วิมุตติ ขึ้นมา
สำหรับเพื่อนวงในจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติกันอย่างตรงไปตรงมา
อันเป็นประโยชน์โดยตรงของพวกเรากันเอง

พระปริตต์คาถาทั้งสองวรรคข้างต้นนี้
พระป่าท่านรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี
และส่วนมากท่านจะบริกรรมกันเสมอ
เนื่องจากมีผลให้จิตใจอ่อนน้อม สงบ เยือกเย็น และกล้าหาญ
และเป็นพระปริตต์คาถาที่ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ นิยมบริกรรม
เพียงแต่คนวงนอกไม่ค่อยทราบกัน
จะทราบก็แต่ว่า พระป่าท่านนิยมบริกรรม พุทโธ เท่านั้น

พระปริตต์คาถานี้ไม่เกี่ยวกับไสยศาสตร์เวทย์มนต์คาถา
แต่เป็นการน้อมระลึกถึงท่านที่หลุดพ้นแล้ว
คือพระพุทธเจ้าตลอดถึงพระอรหันตสาวก รวมทั้งพระธรรม
ทำนองเดียวกับได้ระลึก พุทธานุสติ ธัมมานุสติ และสังฆานุสติ รวมกัน

ที่มาของพระปริตต์คาถาสองวรรคนี้มาจาก
โมรชาดก ทุกนิบาตชาดก พระสุตตันตปิฎก เล่ม 19
ขุททกนิกาย ชาดก ภาค 1
มีเนื้อความดังนี้

                     ว่าด้วยนกยูงเจริญพระปริตต์
       [167] พระอาทิตย์นี้ เป็นดวงตาของโลก
             เป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอก
             กำลังอุทัยขึ้นมาทอแสงอร่ามสว่างไปทั่วปฐพี
             เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้น
           ซึ่งทอแสงอร่ามสว่างไปทั่วปฐพี
           ข้าพเจ้าอันท่านช่วยคุ้มกันแล้วในวันนี้ พึงอยู่เป็นสุขตลอดวัน
           พราหมณ์เหล่าใด ผู้ถึงฝั่งแห่งเวทในธรรมทั้งปวง
           ขอพราหมณ์เหล่านั้น   จงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้า
           และขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วย
           ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
           ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณ
           ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว
           ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้ว
           นกยูงนั้น เจริญพระปริตต์นี้แล้วจึงเที่ยวไปแสวงหาอาหาร.
       [168] พระอาทิตย์นี้ เป็นดวงตาของโลก
             เป็นเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเอก
             ส่องแสงสว่างไปทั่วปฐพีแล้วอัสดงคตไป
             เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอาทิตย์นั้น
             ซึ่งส่องสว่างไปทั่วปฐพี
             ข้าพเจ้าอันท่านช่วยคุ้มครองแล้วในวันนี้ พึงอยู่เป็นสุขตลอดคืน
             พราหมณ์เหล่าใด ผู้ถึงฝั่งแห่งเวทในธรรมทั้งปวง
             ขอพราหมณ์เหล่านั้น จงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้า
             และขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วย
           ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
           ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระโพธิญาณ
           ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว
           ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่วิมุตติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้ว
           นกยูงนั้นเจริญพระปริตต์นี้แล้วจึงสำเร็จการอยู่.
                       จบ โมรชาดกที่ 9.


คาถานกยูงนี้ สะท้อนสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างคือ
นกยูงเห็นพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกแล้ว
ระลึกถึงคุณของพระอาทิตย์ที่ให้แสงสว่าง
ขึ้นชื่อว่าพระอาทิตย์แล้ว มีชื่อว่า สุริยะ แปลว่ากล้าหาญ
เพราะแสงอาทิตย์นั้น ทำให้มนุษย์(และสัตว์กลางวัน) กล้าหาญ
ส่วน จันทะ หรือพระจันทร์ ทำให้เบิกบานใจ

ไม่เพียงระลึกถึงคุณของพระอาทิตย์
นกยูงยังนอบน้อมพราหมณ์ คือผู้ลอยบาปทั้งปวง
นอบน้อมพระพุทธเจ้าและพระโพธิญาณ
นอบน้อมผู้ถึงความหลุดพ้นแล้ว
และนอบน้อมต่อธรรมแห่งความหลุดพ้นด้วย

นกยูงแม้จะเป็นพระโพธิสัตว์ แต่ก็ยังไม่รู้ธรรมและไม่มีโอกาสฟังธรรม
จึงไม่สามารถไตร่ตรองในธรรมเพื่อความหลุดพ้นได้
แต่นกยูงก็เจริญในธรรมอันหนึ่ง คือความนอบน้อมในสิ่งที่ควรนอบน้อม
ได้แก่นอบน้อมต่อธรรมชาติที่ทรงคุณ
นอบน้อมต่อบุคคลที่ทรงคุณ
และนอบน้อมต่อธรรม ทั้งที่ตนยังไม่มีส่วนแห่งธรรมนั้น

หลวงปู่มั่น ท่านเห็นความสำคัญของความนอบน้อมมาก
ท่านสอนว่า สมัยก่อนคนเราจะทำอะไร ก็ต้องตั้ง นโม เสียก่อน
นโม คือความนอบน้อม
โบราณถือว่าอักระ น + ม นี้ เป็นสัญลักษณ์ธาตุดินและน้ำ
อันเป็นธาตุของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดร่างกายของเรานี้ ให้มา
เมื่อมีกายแล้ว ก็ต้องมีใจ
คือเมื่อแผลง นโม ออกไป ก็จะเป็น มโน คือใจ
ซึ่งก็เป็นใหญ่ เป็นประธานในธรรมทั้งปวง
เหมือนเป็นพ่อแม่ของธรรมทั้งปวงนั่นเอง

พึงทำใจของพวกเราให้มีความนอบน้อมในธรรม
แล้วน้อมสติสัมปชัญญะลงมาที่จิตใจของเราแต่ละคน
ระลึกถึงธรรมในจิตใจของตนอยู่เสมอ
จนใจกับธรรม เป็นสิ่งเดียวกัน
เพราะแม้แต่พระศาสดาของเรา
ท่านก็ยังมีธรรมในพระทัยของท่าน เป็นสรณะ เช่นกัน

นโม วิมุตฺตานํ   นโม วิมุตฺติยา
นโม วิมุตฺตานํ   นโม วิมุตฺติยา
นโม วิมุตฺตานํ   นโม วิมุตฺติยา

กลุ่มวิมุตติ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ห้าม ไม่ให้มีการคัดลอกข้อความบางส่วนหรือทั้งหมด ไปใช้ใน webboard หรือ กระดานข่าวอื่นโดยมิได้รับ อนุญาตอย่างเป็นทางการ จากทางกลุ่มวิมุตติในทุกกรณี

ความเห็นที่ 1 โดยคุณ risingsun  วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 08:39:15

ขอบคุณครับ

โดยคุณ risingsun  วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 08:39:15

ความเห็นที่ 2 โดยคุณ risingsun   วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 08:44:16

ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ผู้เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

ขอนอบน้อมต่อพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว

ขอนอบน้อมต่อพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ


โดยคุณ risingsun  วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 08:44:16

ความเห็นที่ 3 โดยคุณ พัลวัน  วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 08:54:55

สาธุครับ

โดยคุณ พัลวัน  วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 08:54:55

ความเห็นที่ 4 โดยคุณ ทรายแก้ว   วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 11:38:22

ขอบพระคุณมากค่ะ _/|\_

โดยคุณ ทรายแก้ว  วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 11:38:22

ความเห็นที่ 5 โดยคุณ มาตา  วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 15:38:12

_/I\_ _/I\_ _/I\_
ขอบพระคุณมากค่ะพี่


โดยคุณ มาตา  วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 15:38:12

ความเห็นที่ 6 โดยคุณ ทรงศักดิ์   วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 17:56:39

  
เห็นด้วย ครับ / ค่ะ
  

ความเห็นที่ 7 โดยคุณ ดังตฤณ  วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 19:10:36

เป็นความรู้ใหม่เลยครับพี่สันตินันท์
ความรู้ที่ได้จากป่า ได้จากเขานี่
ลึกซึ้งเกินความรู้ในเมืองมากจริงๆครับ
ธรรมอะไรในพระไตรปิฎก เอามาตีแตกละเอียดไปหมด


โดยคุณ ดังตฤณ  วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 19:10:36

ความเห็นที่ 8 โดยคุณ risingsun   วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 19:57:06

บอกตรงๆครับ ที่จริงตอนแรกผมเห็นพี่สันตินันท์ขึ้นมาว่านโม วิมุตฺตานํ ฯ ผมยังงงๆครับ พอดูชื่อเวบบอร์ดถึงรู้ว่าพี่เขาตั้งใจจะให้เป็นของขวัญวันเปิดเวบวิมุตติจริงๆครับ

นโม วิมุตฺตานํ นโม วิมุตฺติยา


โดยคุณ risingsun  วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 19:57:06

ความเห็นที่ 9 โดยคุณ มวยวัด  วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 20:00:32

ขอบพระคุณครับ
_/\_


โดยคุณ มวยวัด  วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 20:00:32

ความเห็นที่ 10 โดยคุณ Mike   วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 20:30:23

ขอบพระคุณมากครับ

โดยคุณ Mike  วัน อาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2542 20:30:23

ความเห็นที่ 11 โดยคุณ Lostboy  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 01:33:23

สาธุครับ
เป็นของขวัญการเปิดเวปที่นำความปิติ แช่มชื่นในธรรมมาให้ครับพี่ปราโมทย์

พิจารณาตามแล้ว ก่อให้เกิดความกล้าหาญเร้า ฉันทะขึ้นมาจริงๆ

เรานอบน้อมแด่ท่านผู้หลุดพ้นแล้ว
เรานอบน้อมแด่วิมุตติธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้ว

และบัดนี้ เราคือผู้ภาวนา ยังธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้วให้เจริญ
เราเดินอยู่ตามครรลอง ที่ท่านเหล่านั้นเคยผ่านมาก่อน
และหากปัจจัยถึงพร้อม สักวันหนึ่ง เราก็จะเป็นผู้หลุดพ้น เช่นเดียวกับท่านเหล่านั้น

ขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์ ที่ชี้แนะธรรมของท่านผู้หลุดพ้นแล้ว
ขอนอบน้อมแด่ท่านผู้กำลังดำเนินตามครรลอง ของท่านผู้หลุดพ้นแล้ว


โดยคุณ Lostboy  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 01:33:23

ความเห็นที่ 12 โดยคุณ นิดนึง   วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 09:25:02

สาธุ สาธุ สาธุ
_/I\_ _/I\_ _/I\_


โดยคุณ นิดนึง  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 09:25:02

ความเห็นที่ 13 โดยคุณ MaledPoe  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 09:28:10

  
สาธุ ครับ / ค่ะ
  

ความเห็นที่ 14 โดยคุณ โยคาวจร   วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 09:52:53

(๏) สาธุ

โดยคุณ โยคาวจร  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 09:52:53

ความเห็นที่ 15 โดยคุณ LEK  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 09:58:07

สาธุค่ะ _/|\_


โดยคุณ LEK  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 09:58:07

ความเห็นที่ 16 โดยคุณ โจโจ้   วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 10:14:44

  
สาธุ ครับ / ค่ะ
  

ความเห็นที่ 17 โดยคุณ มะขามป้อม  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 10:48:44

สาธุครับพี่สันตินันท์
ยกธรรมมากล่าวได้ตรงใจดีครับ
โดยส่วนตัว ผมเห็นว่า นโม เป็นธรรมที่อยู่ตรงข้ามกับ มานะ
หมายความว่าถ้าเจริญนโมให้มากมานะก็น้อยลง
ถ้ามานะน้อยลงๆ จนหมดไปได้ ก็หมายความว่า
นโมคำเดียวก็นอบน้อมไปสู่พระนิพพานได้

ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่เห็นมานานแล้วครับ
ผมเห็นว่าหลายคนชอบออกมา ยกตนข่มท่านด้วย ความรู้ท่างอภิธรรม
ก็นึกอยู่ในใจว่า แค่ นโม คำเดียวยังปฏิบัติไม่ได้ เขาเหล่านั้นก็ป๋วยการ
ที่จะพูดถึงพระอภิธรรมเป็นเล่มๆ แล้วแหละครับ ;)


โดยคุณ มะขามป้อม  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 10:48:44

ความเห็นที่ 18 โดยคุณ แมวแก่   วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 13:24:02

สาธุครับ _/|\_

โดยคุณ แมวแก่  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 13:24:02

ความเห็นที่ 19 โดยคุณ ทองคำขาว  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 14:41:50

_/|\_ _/|\_ _/|\_
กราบในคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์
ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับ


โดยคุณ ทองคำขาว  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 14:41:50

ความเห็นที่ 20 โดยคุณ ทองจันทร์   วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 17:42:09

นโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยา เป็นคำนอบน้อมที่งดงามถึงใจมากครับ   ขอบคุณมากครับ : )

โดยคุณ ทองจันทร์  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 17:42:09

ความเห็นที่ 21 โดยคุณ นุดี  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 19:03:00

_/I\_ _/I\_ _/I\_
สาธุค่ะ


โดยคุณ นุดี  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 19:03:00

ความเห็นที่ 22 โดยคุณ กระต่าย   วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 19:45:27

ขณะอ่าน น้อมจิตใจตาม
เพียงแค่นี้ ก็ได้รับความสงบ ฉ่ำเย็น   และป็นสุข
คงเหลือเพียงปฏิบัติตาม
นอบน้อมในธรรม ระลึกถึงธรรมในจิตใจตนเองเสมอ
จนใจกับธรรมเป็นสิ่งเดียวกัน

ขอบพระคุณคุณอามากค่ะ


โดยคุณ กระต่าย  วัน จันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2542 19:45:27

ความเห็นที่ 23 โดยคุณ glory  วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2542 07:32:08

สาธุครับ
ขออภิวาทแด่พระพุทธเจ้า
ขอนมัสการแด่พระธรรม
ขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์


โดยคุณ glory  วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2542 07:32:08

ความเห็นที่ 24 โดยคุณ บัวใต้น้ำ วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2542 20:22:42

สาธุครับ
ขอเก็บไปภาวนาบ้าง


โดยคุณ บัวใต้น้ำ วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2542 20:22:42

ความเห็นที่ 25 โดยคุณ บอยเอง วัน เสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2542 17:14:41

ของขวัญที่อ่านแล้วขนลุกซุ่ไปหมดเลยครับ.
ขอบพระคุณมากครับ.


โดยคุณ บอยเอง วัน เสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2542 17:14:41

ความเห็นที่ 26 โดยคุณ sorankit วัน อังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2542 08:04:35

สาธุ และ ขอบคุณครับ
ชิม


โดยคุณ sorankit วัน อังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2542 08:04:35

ความเห็นที่ 27 โดยคุณ kobe วัน พุธ ที่ 15 ธันวาคม 2542 21:48:05
สาธุ ครับ / ค่ะ

ติดต่อกลุ่มวิมุตติได้ที่ wimutti@hotmail.com