Dhammada.netLogo


Dhammada.net's LogoLogo หรือ สัญลักษณ์ ของ Dhammada.net เป็นรูปคล้ายกังหัน ๔ แฉก มีสีเีขียว มีความหมายดังนี้

1. สีเขียว หมายถึงธรรมชาติ แสดงถึง เว็บไซต์ที่บอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติ ธรรมดา คือธรรมะ มีลักษณะคล้ายใบไม้ แทนใบไม้ในกำมือของพระบรมศาสดา

2. มี 4 แฉก มีความหมาย 3 นัย คือ

2.1 หมายถึง อริยสัจจ์ ๔ คือ ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงนำมาสั่งสอนให้เหล่าเวไนยสัตว์ได้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์

2.2 หมายถึง สติปัฏฐาน ๔ คือ ธรรมะที่เป็นภาคการปฏิบัติ การภาวนา อันเป็นทางเอก ทางเดียว แต่จำแนกได้ ๔ แนวทาง ที่จะไปถึงความหลุดพ้น อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนิกชนในพระพุทธศาสนา

2.3 หมายถึง พุทธบริษัท ๔ คือ พระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิก ประกอบกันขึ้นเป็นพุทธบริษัทฯ ความสามัคคีของพุทธบริษัทฯเป็นแกนสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนายั่งยืนยาวนาน

3. กังหันทั้ง 4 แฉก ไม่เกาะเกี่ยวกันเป็นชิ้นเดียว บ่งบอกถึงความเป็นอิสระ หมายถึง การเป็นอิสระจากกิเลส อิสระจากโลก หรือความหลุดพ้นนั่นเอง

4. ใบของกังหันยังคงชี้เข้าจุดศูนย์กลาง หมายถึง

4.1 อริยสัจจ์ ๔ เป็นการอธิบาย ธรรมะ หรือ ธรรมดา ใน ๔ แง่มุม

4.2 สติปัฏฐาน ๔ เป็นการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความหลุดพ้น

กลุ่มธรรมดา
contactus.dhammada.net@gmail.com
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

เว็บไซต์ Dhammada.net
เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุญาตจาก หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ให้สามารถดำเนินการถอดข้อความพระธรรมเทศนาในลักษณะข้อความสั้นได้ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๓

ชี้แจงการรับกิจนิมนต์ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่นี่

สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับแจ้งข่าวสารและธรรมะทุกวันจาก Dhammada.net ได้ ที่นี่

ติดตั้ง Dhammada Application for Android ที่นี่

คู่มือการใช้งาน อ่านได้ ที่นี่
เรื่องล่าสุด


หน้า